top of page

แจ้งคุรุภัณฑ์ชำรุด

แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์

แบบฟอร์มการร้องเรียน

GAM

รายวิชา

ระบบการยืมเล่มศิลปนิพนธ์ตัวอย่าง

แบบเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์

คู่มือการทำศิลปนิพนธ์

Format เล่มศิลปนิพนธ์ (PDF)

Format เล่มศิลปนิพนธ์ (Word.)

ระบบการอ้างอิงข้อมูลในเล่มศิลปนิพนธ์

แบบสอบถามถามความพึงพอใจของ
นิสิตปีสุดท้าย

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตสาขากราฟิกอาร์ต และ กราฟิกมีเดีย

แบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอน สาขากราฟิกอาร์ต และ กราฟิกมีเดีย

bottom of page