แจ้งคุรุภัณฑ์ชำรุด

แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์

แบบฟอร์มการร้องเรียน

GAM

รายวิชา

ระบบการยืมเล่มศิลปนิพนธ์ตัวอย่าง

แบบเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์

ระเบียบการทำศิลปนิพนธ์

ตัวอย่างหน้าอนุมัติโครงการในเล่มศิลปนิพนธ์

ระบบการอ้างอิงข้อมูลในเล่มศิลปนิพนธ์

แบบสอบถามถามความพึงพอใจของ
นิสิตปีสุดท้าย

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตสาขากราฟิกอาร์ต และ กราฟิกมีเดีย

แบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอน สาขากราฟิกอาร์ต และ กราฟิกมีเดีย