วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา

 

“ขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน”

 Wisdom of the East for the Future of the Nation

คำนิยามวิสัยทัศน์และขอบเขตการดำเนินการ

 

ขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of the Nation) หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐานเพื่อการพัฒนาให้กับประเทศ พร้อมทั้งแสดงบทบาทนำในการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในสังคมไทย ด้วยองค์ความรู้และวิทยาการที่ทันสมัย ภายใต้ขอบเขตของศาสตร์ที่สำคัญ 7 ด้าน ประกอบด้วย

(1) ศาสตร์ทางทะเล

(2) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

(3) ศาสตร์ทางด้านการศึกษา

(4) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการทำงาน

(5) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น)

(6) ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกสและ

(7) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออกของประเทศไทย

บนพื้นฐานของคติพจน์ที่ว่า “การวิจัยนำการพัฒนา” (Research-led Development) ควบคู่กับการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออก พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงและมีผลกระทบอย่างเป็นพลวัตในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างมั่นคงจากคำนิยามวิสัยทัศน์ที่กล่าวมา สามารถขยายความขอบเขตตามวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ คือ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลการดำเนินงานที่สำคัญใน 3 ด้าน คือ

(1) ด้านคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

(2) ด้านศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสังคมชุมชน 

(3) ด้านคุณภาพทางวิชาการ วิจัย และศักยภาพในการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย

 

พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา

 

• ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

• ดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และดำเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนำในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง