โครงการ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 2564

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ: 
รองศาสตราจารย์ ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
ดร.ศุภนิชา ศรีวรเดชไพศาล