top of page

THESIS 2562

เชียงใหม่ เชียงราย 2562

FirstFresh 2560

ปีใหม่ 2560

ศึกษาดูงานเชียงใหม่เชียงราย 2560

ภาพพิมพ์บูรพาครั้งที่ 19

ปรับพื้นฐาน 2559

ภาพพิมพ์บูรพาครั้งที่ 18

Thesis Exbihition 2559

Thesis presentation 2559

ศึกษาดูงานเชียงใหม่เชียงราย 2559

bottom of page