THESIS 2562

1/1

เชียงใหม่ เชียงราย 2562

1/2

FirstFresh 2560

1/1

ปีใหม่ 2560

1/1

ศึกษาดูงานเชียงใหม่เชียงราย 2560

1/2

ภาพพิมพ์บูรพาครั้งที่ 19

1/1

ปรับพื้นฐาน 2559

ภาพพิมพ์บูรพาครั้งที่ 18

1/1
WAS_0156
WAS_0124
WAS_0118
WAS_0129
WAS_0108
WAS_0002
WAS_0040
WAS_0018
WAS_0001
1/2

Thesis Exbihition 2559

20170614_170719_0185
20170614_170719_0077
20170614_170719_0272
20170614_170719_0163
20170614_170719_0266
20170614_170719_0256
20170614_170719_0302
20170614_170719_0328
20170614_170719_0449
1/2

Thesis presentation 2559

THESIS_170719_0937
THESIS_170719_0920
THESIS_170719_0909
THESIS_170719_0907
THESIS_170719_0571
THESIS_170719_0394
THESIS_170719_0591
THESIS_170719_0720
THESIS_170719_0598
1/2

ศึกษาดูงานเชียงใหม่เชียงราย 2559

1/4