ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์

 

 

 

ความสำคัญ

ความสำคัญของหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างความคิดสร้างสรรค์ ในการนำไปพัฒนาเป็นผลงานศิลปะ และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบวิชาชีพ ที่มีศักยภาพในการผสมผสานศาสตร์ทางศิลปะเข้าด้วยกันเป็นอย่างดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย และองค์กร อีกทั้งยังมุ่งมั่นในการสร้างเสริมวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นและของชาติ ให้มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

วัตถุประสงค์

1.  มีความรู้  ความสามารถด้านศิลปะภาพพิมพ์ และสื่อศิลปะ

2.  มีทัศนคติในการแสวงหาความรู้  ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์เชิงบูรณาการ

3.  สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์  พัฒนาการรับรู้ทางสุนทรียภาพ

4.  มีจิตสำนึกร่วมในการสืบสานคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

5.  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้

6.  เพื่อให้เป็นผู้มีคุณธรรม  สำนึกในวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

          “เป็นเลิศวิชาการ  สานสร้างศิลปกรรม  เชิดชูคุณธรรม  มุ่งนำสู่สากล”

ปรัชญา