top of page
logo2 new.png

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์

ปรัชญา

หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตนักศิลปะที่มีความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะ (Creative Art) ที่สามารถสร้างแนวทางในการสื่อสารศิลปะส่วนบุคคลสู่สังคม และบัณฑิตนักออกแบบผู้มีมุมมองสร้างสรรค์เชิงศิลปะ (Graphic Creative) ที่สามารถประยุกต์กระบวนการศิลปะภาพพิมพ์ไปใช้ในการสร้างงานออกแบบ

และพัฒนางานสายอาชีพในยุคใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันและอนาคต เป็นบัณฑิตผู้รับผิดชอบต่อตนเอง ขยันฝึกฝนทักษะ

และนำความคิดสร้างสรรค์ไปพัฒนาสังคมโดยรวม

ความสำคัญ

นโยบาย Thailand 4.0 ที่จะมีเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งโลกกำลังก้าวจากสังคมอุตสาหกรรมแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ที่ขับเคลื่อนโดยใช้นวัตกรรมที่ทำให้ทุกภาคส่วนสามารถพัฒนาร่วมกันได้อย่างยั่งยืน นำไปสู่การสร้างและพัฒนานวัตกรรม สู่ประเทศฐานนวัตกรรม (Innovation Nation) โดยจะต้องแปลงนวัตกรรมเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม ดังนั้น อุตสาหกรรมและตลาดแรงงานแนวใหม่จึงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายเพื่อตอบรับกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาครีเอทีฟอาร์ต

และกราฟิกครีเอทีฟ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนด้านความงาม ความละเอียดอ่อนทางจิตใจ ตลอดจนการใช้งานระหว่างคนและนวัตกรรมให้เกิดความเข้าใจ

และการพัฒนาในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และตลาดแรงงานของประเทศ เกี่ยวกับประสาท วิทยาศาสตร์ทางปัญญา และจิตวิทยาทางปัญญา สำหรับพัฒนาสมรรถนะ

ของมนุษย์ นอกจากนี้หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา     ครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ เป็นแหล่งเรียนรู้ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษาและแนวโน้มตลาดแรงงานสากล จึงเป็นโอกาศที่จะพัฒนานิสิต

ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถช่วยพัฒนาให้กับ  พื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาครีเอทีฟอาร์ต

และกราฟิกครีเอทีฟนี้แล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้

             1. มีคุณธรรม จริยธรรม แสดงพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ ด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ

ทางศิลปะ โดยเฉพาะการหวงแหนเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีจิตสำนึกดีในการปฏิบัติงานโดยไม่ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่นเป็นของตนเอง

            2. อธิบายความรู้ ความเข้าใจ เท่าทันต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและของโลก สามารถคิดวิเคราะห์แนวทางศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ ในบริบทสังคมที่เชื่อมโยงกับแนวทางร่วมสมัยที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

            3. มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางศิลปะและการออกแบบศิลปะ สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่และ

ประยุกต์งานสร้างสรรค์ร่วมกับศาสตร์อื่น เพื่อสร้างนวัตกรรมทางศิลปะที่มีคุณค่าและพัฒนาจิตใจ ตอบสนองความต้องการของสังคมปัจจุบันและอนาคต

            4. มีทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในพหุวัฒนธรรม

มีภาวะผู้นำ มีศักยภาพในการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และตระหนักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการสร้างงานศิลปะอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์

             5. มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางศิลปกรรม และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย

รวมทั้งนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ

          6. มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านศิลปะสร้างสรรค์ ที่สามารถประยุกต์ความรู้ และประสบการณ์ด้านศิลปะและการออกแบบ มีการวางแผน

การสร้างอาชีพอย่างมีระบบและแก้ไขปัญหาตามบริบทสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

bottom of page