คณาจารย์ประจำสาขาครีเอทีฟอาร์ตและกราฟิกครีเอทีฟ

อาจารย์ประจำเอกเลือก CREATIVE ART

รองศาสตราจารย์ปิติวรรธน์ สมไทย

ศม.(ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537

ศบ.(ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลชาณัช เติมประยูร

ศม. (การออกแบบนิเทศศิลป์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549

ศศบ.(การออกแบบนิเทศศิลป์), มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2544

อาจารย์ประจำเอกเลือก GRAPHIC CREATIVE 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผกามาศ สุวรรณนิภา

ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562

ศม. (ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540

ศบ.(ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกริศน์ บัวแก้ว

ศป.ม. (นฤมิตรศิลป์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

ศป.บ. เรขศิลป์ (Graphic Design), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

ประธานหลักสูตรครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรา อรุณศรีมรกต

ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564

M.A. (Exhibition Design) Fashion Institute of Technology New York, 2549

B.F.A. (Product Design) Savannah College of Art and Design Georgia USA,  2548

ประธานสาขาวิชาครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ

อาจารย์ผู้สอน
CREATIVE ART AND GRAPHIC CREATIVE 

S__4866050.jpg

ดร. วรรณวรางค์ เล็กอุทัย

ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562

ศม. (ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541

ศบ.(ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537