คณาจารย์ประจำสาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรา อรุณศรีมรกต

M.A. (Exhibition Design) Fashion Institute of Technology New York, 2549

B.F.A. (Product Design) Savannah College of Art and Design Georgia USA,  2548

ประธานสาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 

อาจารย์ประจำสาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

หัวหน้าฝ่ายการวางแผนและกลยุทธ์สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 

หัวหน้าฝ่ายดำเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 

รองศาสตราจารย์ปิติวรรธน์ สมไทย

ศม.(ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537

ศบ.(ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534

อาจารย์ประจำสาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

ที่ปรึกษาสาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

ที่ปรึกษาสาขาฝ่ายงานทุกฝ่ายของสาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผกามาศ สุวรรณนิภา

ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562

ศม. (ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540

ศบ.(ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537

อาจารย์ประจำสาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

หัวหน้าฝ่ายวิชาการศึกษาสาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกริศน์ บัวแก้ว

ศป.ม. (นฤมิตรศิลป์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

ศป.บ. เรขศิลป์ (Graphic Design), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

อาจารย์ประจำสาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

หัวหน้าฝ่ายศิลปวัฒนธรรมสาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงานกิจกรรมสาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลชาณัช เติมประยูร

ศม. (การออกแบบนิเทศศิลป์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549

ศศบ.(การออกแบบนิเทศศิลป์), มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2544

อาจารย์ประจำสาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

หัวหน้าฝ่ายการจัดสรรและดูแลงบประมาณสาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

หัวหน้าฝ่ายดูแลสถานที่และคุรุภัณฑ์สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย