กำหนดการเปิดรับสมัคร TCAS2 ปีการศึกษา 2564

TCAS รอบที่2 (Quota โควต้า และ โครงการรับตรง)

Quota โควต้า: ผู้สมัครสาขาครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะมีการสอบจากส่วนกลาง


โครงการรับตรง: ผู้สมัครสาขาครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะมีการสอบภาคปฏิบัติ


โดยทั้ง 2 โครงการ ผู้สมัครจำเป็นต้องเลือกเอกตั้งแต่สมัครครั้งแรก และเมื่อผ่านการคัดเลือกจากการสอบแล้ว

จะมีการสอบสัมภาษณ์อีกครั้งซึ่งผู้สมัครต้องเตรียมแฟ้มผลงาน (Portfolio) ดังนี้

1. สำหรับผู้สมัครเอกเลือกครีเอทีฟอาร์ต : แฟ้มผลงานศิลปะจำนวน 10 ผลงาน ขนาด A4

โดยต้องมีงานที่วาดด้วยมือไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน

2. สำหรับผู้สมัครเอกเลือกกราฟิกครีเอทีฟ : แฟ้มผลงานศิลปะจำนวน 10 ผลงาน ขนาด A4

โดยต้องมีงานที่วาดด้วยมือไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน และ ผลงานด้านการออกแบบ 5 ผลงาน


การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

TCAS2 ปีการศึกษา 2564


หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เปิดรับสมัครในรอบ TCAS1-Portfolio

1 มีนาคม - 9 เมษายน พ.ศ. 2564


ข้อมูลเพิ่มเติม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

www.fineartbuu.org


038-102510-11